Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

Assas Research Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft.

 

Az Assas Research Kutatás-fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013-ban alakult, tevékenységének alapját a széles értelemben vett humán és társadalomtudományi, természettudományi és műszaki kutatások, fejlesztések és az innováció differenciált területei képezik. Az ASSAS alapítói és szakmai partneri köre által korábban végrehajtott kutatásokat hazai egyetemekkel, kutatóintézetekkel, szakmájukat kiemelkedően végző tudományos fokozattal rendelkező kutatókkal együttműködve valósítjuk meg. Projektjeinkben kiemelt feladatnak tekintjük a minőségi megfelelést, a környezeti és a projektkeretek nyújtotta lehetőségek kiaknázását.

Az Assas jelenlegi tagjainak és partneri hálózatának az elmúlt években megszerzett kutatás-fejlesztési és innovációs tapasztalatai alapján kialakított szolgáltatási portfóliója híven tükrözi a vállalati/üzleti, a költségvetési és a civil szektorban eszközölt intervenciók szerteágazó jellegét, jelentőségét. Projektjeink kivitelezése során a legmagasabb szakmai és tudományos minőség elérésére törekszünk, elegyítjük a hazai és nemzetközi intézményi ismereteket. Egyedi és intézményi, valamint szervezeti igényeket és szükségleteket is felkarolni képes projektkeretek között hatékonyan együttműködő képviselőink és partnereink üzleti tapasztalatokkal is felvértezett különböző területeket képviselő szakemberek.

Felismerve, hogy az összetett társadalmi és egyéb tudományterületekhez tartozó problémákra önmagában egy szakma és tudományterület sem tud választ adni, szükségét láttuk egy olyan nonprofit társaság létrehozásának, amelynek tagjai különböző nézőpontból, eszközökkel és módszerekkel megközelítve, egymással együttműködve dolgoznak ki interdiszciplináris akciókat. Amikor egy adott megbízás olyan speciális kompetenciákat, ismereteket igényel, melyek az Assas szervezeti keretein belül nem állnak rendelkezésre, további specialistákat vonunk be, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjunk a velük szemben támasztott elvárásoknak megfelelni. Az így szerveződő szakmai közösség tagjai a munkaerőpiac különböző szegmenseiben tevékenykednek, és így a különböző hátterüknek, tapasztalataiknak köszönhetőn tudnak az információk megosztásából, együtt végzett projektmunkákból profitálni szakmailag és emberileg egyaránt. Amit kimagaslóan fontosnak tekintünk, hogy munkánk során ne csak egy-egy szakterületre, hanem a megoldandó problémákra és kérdésekre a maguk komplexitásában reagáljunk. Kiemelt jelentősége van a transzdiszciplinaritásnak, a tudományterületek közti párbeszédnek és együttműködésnek. Szükségesnek tartjuk, hogy a felmerült, megoldandó feladatokra adandó válaszokat és megoldásokat is több perspektívából közelítsük meg.

Az Assas így tud a humán és társadalomtudományos, valamint a műszaki és természettudományos kutatás-fejlesztés széles spektrumában szolgáltatásokat kínálni partnerei számára. Saját kutatóbázisunk tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektetünk a különböző tudományos kutatóműhelyek, fejlesztőközpontok valamint az üzleti és állami szféra közötti kapcsolat erősítésére. Célunk, hogy az üzleti és költségvetési oldalról felmerülő igények, illetve az országban fellelhető szakértői és tudományos kapacitások konkrét és hatékony fejlesztési projektekben találkozhassanak és teljesedhessenek ki.

Társaságunk teljes körű szolgáltatásokat nyújt az igények felmérésétől, a kutatások és projektek megtervezésén és lebonyolításán át, a fejlesztések finanszírozását és szakmai megvalósítását érintő tanácsadó tevékenységekig. Komoly tapasztalatokkal rendelkezünk az innovációs eredményekre építő kutatás-fejlesztési projektek és pályázatok megvalósításában, illetve az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos speciális adminisztratív és dokumentálási folyamatok elvégzésében is.

Szervezetünk elkötelezett a kutatás-fejlesztés irányába, non-profit jelleggel működik. Gazdasági tevékenységből származó bevételeinkből kutatások és tudományos projektek, valamint információáramlást elősegítő programok támogatásával segítjük elő a magyar tudományos-innovációs kapacitások bővülését.

 

Szakmai tapasztalat/referenciák:

Az ASSAS Research Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft. tagjai, illetve szakmai partneri köre már évek óta foglalkozik európai uniós pályázatok megtervezésével és kivitelezésével, így megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a 4.1.2.B.2-13/1 pályázatban való részvételhez. A korábbi pályázatok és projektek közül több szorosan is kapcsolódik a pedagógusképzés területéhez: pl. Térségi Szakképző Központok (TISZK-ek) TÁMOP-2.2.3. (TÁMOP-2.2.3/07/2 A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása: „TISZK rendszer továbbfejlesztése”, TÁMOP-2.2.3-09/1 A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése) és TIOP-3.1.1. (pl. TIOP-3.1.1/08/1 – TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések), illetve a Megyei és Regionális Pedagógiai Intézetek tevékenységével és szakmai hálózatával kapcsolatos projektek (pl. TÁMOP-3.2.2). A pályázatok szakmai koordinációja, a megvalósításban való részvétel is a projektekben való közreműködés része volt. Emellett más európai uniós projektekben való részvétel (K+F+I, GOP, illetve egyéb, a TÁMOP 3. komponenséhez, vagyis a középfokú képzésre koncentráló projektekben) is hitelesíti az ASSAS szakmai alkalmasságát.

Számos közép- és nagyvállalatot, önkormányzatot, főiskolát, költségvetési szervet tudhatunk partnereink, és korábbi megrendelőink között. Az ASSAS jelenlegi tagjai és meglévő partneri köre által az utóbbi két évben elnyert, menedzselt, megvalósított pályázatok összege meghaladja a 7 milliárd forintot. A teljesség igénye nélkül szeretnénk néhány projektet a következőkben bemutatni.

 

GOP-1.1.1 (Piacorientált kutatásfejlesztés támogatása) – Pasticomp Kft.:

A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása volt, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A tervezett kutatásfejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások a következők voltak:

 • Kutatási terv összeállítása.
 • A sokrétű együttműködési partneri körrel a szakmai összhang megteremtése.
 • A rendelkezésre álló források ésszerű és optimális tervezése.
 • Szakmai koncepció kontrollálása és minőségbiztosítása.
 • A kifejlesztett termék értékesítéséhez jövőbeli lehetséges partnerek felkutatása.

A megvalósított projekt a fenti követelményeknek mindenben megfelelt és sikeresen pályázott a mintegy 207 millió forintos uniós forrásra. A projekt megvalósítása jelenleg is zajlik.

 

TÁMOP-4.2.2.A (Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása) - Nyíregyházi Főiskola:

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával. A konstrukció ösztönözni kívánja a felsőoktatás innovatív tevékenységét, ezáltal is elősegítve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatás-módszertani tapasztalatok hazai adaptációját.

A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások, fejlesztése. Ennek megfelelően a konstrukció elsősorban jól behatárolt, de egyben komplex kutatási témák, illetve kutatási irányok támogatását kívánja lehetővé tenni.

A tervezés során a következő feladatoknak kellett eleget tenni:

 • A két kutatási alprojekt tervének minőségbiztosítása, az átfogó összhang megteremtése.
 • Célcsoportok felmérése és elemzése.
 • Nemzetközi best practice eredmények vizsgálata.
 • Kutatói teamek felállításának ellenőrzése.
 • Nemzetközi kutatók bevonásának kezdeményezése.
 • A projekt koherens felépítése.

A projekt sikeres előkészítése, összeállítása megtörtént, melynek eredményeképp egy 600 millió forintos összköltségvetésű támogatási igény benyújtásra került

 

TÁMOP-2.1.3.C (Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban) – SEFAG Zrt.:

A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Az elvégzendő feladatok a következőket tartalmazták:

 • Munkavállalói igényfelmérés, ezek kiértékelése, az eredmények beépítése a projekt tervezésébe.
 • A megfelelő képzési terv összeállítása.
 • Projektmenedzsment szervezet felkészítése.
 • Akkreditált képzőhelyekkel való együttműködés a tervezés során.

Az elvárásoknak maradéktalanul megfelelve, partnerünk közel 30 millió forintos képzési támogatáshoz jutott, ezzel is hozzájárulva a munkaerő versenyképességének fenntartásához.

 

TÁMOP-3.1.3 (A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban) – Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ:

A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős volt. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése.

A komplex megbízás a következőket tartalmazta:

 • A megvalósítás helyszínéül szolgáló gimnázium szakmai támogatása.
 • A pályázatban érintett szervek közötti koordináció.
 • A kapcsolódó képzési terv összeállítása.
 • Laboreszközök és felszerelések szakmai alapon történő kiválasztása.
 • Közbeszerzési terv összeállítása.
 • Egyeztetés tervezőkkel az építési beruházáshoz.
 • Természettudományos oktatási anyagok összeállítása.

Az elvégzett feladatoknak köszönhetően a gimnázium 330 millió forintos uniós forrásból egy minden igényt kielégítő természettudományos labornak fog otthont adni.

 

1.1.1. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

 

A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola korábbi együttműködései

 

A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola évek óra együttműködik különböző projektekben, pályázatokban, például:

¤  A Közép-dunántúli régió virtuális szellemi élete – HEFOP-4.1.2. Könyvtár és informatikai infrastruktúra fejlesztés

¤  TÁMOP-4.2.2-08/1 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása, Dunaújvárosi Főiskola, A régió és a Dunaújvárosi Főiskola válaszai az anyagtudomány és -technológia új kihívásaira

¤  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071, Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig-természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

¤  TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0036 Korszerű OECD tagállamban használt anyagtudományi szimuláció és anyagtudományi folyamat-szimuláció tudásterület tananyagtartalom adaptációja a Dunaújvárosi Főiskolán és a Pannon Egyetemen

 

A projekthez kapcsolódó intézményi tapasztalatok

 

Pannon Egyetem

 

A legfontosabb kapcsolódó pályázatok és tapasztalatok bemutatás

Projekt megnevezése (címe)

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége

(Ft)

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

„Az olvasás, a szövegértés, és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása”

(projektrész koordinációja)

2009. június 1. –

2012. január 31.

 

TÁMOP 3.1.1. A XXI. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció 6.4.4. elemi projekt

A Közép-Dunántúli Régió pedagógus-képzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása

2010. március 1.

2011. szeptember 30.

Összköltség: 137 680 400

A Projekt elszámolható összköltsége:

110.144.320

ebből Pannon Egyetem:

TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0007

Hálózatokkal együttműködő referencia intézmény Söjtörön

(A pályázó neve: Deák Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Söjtör

Konzorciumi partner: Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézet Veszprémi Központja, Tanárképző Központ)

2011. június

Összköltség: 32 976 000

ebből Pannon Egyetem:

4 156 000

TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0009TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0007

„A felnövekvő nemzedékért” A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása

¤  Projektgazda pályázó intézmény: Pannon Egyetem (PE), Neveléstudományi Intézet (NI)

¤  Vele együtt pályázó konzorciumi partnerek:

ü  Dunaújvárosi Főiskola (DF)

ü  Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF)


Célkitűzések

1. A pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjainak kialakítása (PE NI, Pápa)

2. A regionális szolgáltató és kutatóközponthoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása (PE NI, Pápa)

3. Részvétel a pedagógusképző intézmények regionális központjai közötti országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásában (PE NI, Pápa)

4. Rugalmas regionális hálózat megteremtése a pedagógusképzés fejlesztése érdekében (PE NI, Pápa)

5. A központok regionális minőségbiztosítási rendszerének kiépítése (VHF, Veszprém)

6. A felsőoktatásban a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók korszerű, kompetenciaalapú felkészítése (PE NI, PE TK, Veszprém)

7. Pedagógusfoglalkozásokra felkészítő mesterszakokhoz kötődő tananyagfejlesztés, a tanárképzéshez kötődő szakanyagok elkészítése (PE NI, Pápa)

8. Alternatív tantervi programok adaptációja, fejlesztése, kísérleti jellegű megvalósítása a tanárképzésben (PE NI, Pápa)

9. A pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzés folyamatának kidolgozása (DF, Dunaújváros)

10. Együttműködés a közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére, a mentorképzés tartalmának kidolgozása (Veszprém, DF, Dunaújváros)

11. A közoktatásban szakmai gyakorlatot végző pedagógusjelölteket segítő fórum kiépítése, fejlesztése (DF, Dunaújváros)

12. A közoktatási, illetve a képző intézményeket kiszolgáló tudástechnológiai kutató szolgáltatások kiépítése, elsősorban a régióban folyó pedagógiai kutatások eredményeinek elterjesztése (PE NI, Pápa)

13. Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz (PE NI, Pápa)

14. Együttműködés a gyakorlatra jelentkező hallgatók és a közoktatási gyakorlóhelyek párosítására és elosztására alkalmas adatbázisok és informatikai alkalmazások fejlesztésében (DF, Dunaújváros)


A projekt bemutatása

A projekt hosszú távú célja a kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő pedagó-gusképzés tartalmi megújítása, pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltató- és ku-tatóközpont kialakítása – a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre építve – a Közép-dunántúli régióban.

A projekt megvalósulása során a képzésben résztvevők (hallgatók, pedagógusképzésben részt vevő oktatók, közoktatásban tevékenykedő pedagógusok) elméleti és gyakorlati képzését segítő szolgáltató- és kutatóközpont alakult Pápán, amely a projektidőszakot követően a fenntartott fejlesztésekkel továbbműködik. A projekt során létrejött produktumokat hasznosítja a konzorciumban szereplő mindhárom felsőoktatási intézmény, tehát a tanárképzési, pedagógusképzési rendszerben közvetlenül érintett képzőhelyek, szakmai szervezetek illetékes felsőoktatási szakemberei.


A regionális központok tevékenységei

 1. oktatás- és képzésszervezés,
 2. kapcsolattartás a régió pedagógusképzésében érdekelt partnerekkel
 3. portálhonlap üzemeltetése
 4. a hallgatók és gyakorlati képzőhelyek párosítása
 5. programiroda működtetése
   

A regionális projektek legfontosabb eredményei

¤  A pedagógusképzésben érdekelt intézmények és szakemberek számára a régióban szolgáltató- és kutatóközpontot hoztunk létre Pápán, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Neveléstudományi Intézetében, amelyet egy országos hálózat részeként működtetünk.

¤  A projekt időszakában regionális központ keretei között 99 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást.

¤  A projekt keretében, az együttműködő közoktatási intézményekhez, a gyakorlati képzési helyekre a kiközvetített pedagógushallgatók aránya az összes kiközvetített hallgatóhoz képest 93,2% volt.

¤  A pedagógusképzés megújításának jegyében gyakorlatvezetők, mérnöktanárok, szakterületi oktatók képzésére került sor.

¤  37 tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produktum született.

¤  Egy új, alternatív tanári mesterképzési program kidolgozása és kísérleti jellegű megvalósítása is megtörtént.

¤  A pedagógusképzést kísérő és követő folyamatának és a gyakorló közoktatási intézményeket felkészítő programnak a kidolgozása és kísérleti jellegű megvalósítása is teljesült.

¤  Konzorciumi partnerekkel (Dunaújvárosi Főiskola, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola) közös munkában elkészítettük a mérnöktanárképzés, a hittanár-nevelőtanár és a közismereti tanárképzésre vonatkozóan a mentorképzés tartalmát.

¤  Mentorfórum elnevezésű háromnapos projektrendezvényünkön 225 pedagógus vett részt Közép-dunántúli régióból, azokból az intézményekből, melyekkel a Pannon Egyetem együttműködési megállapodást kötött.

¤  A pedagógusok lelki egészségének védelmében háromnapos burnout, avagy kiégés-megelőző tréningeket tartottunk négy időpontban.

¤  A közoktatásban szakmai gyakorlatot végző pedagógusjelöltek, oktatók, mentorok munkáját segítő adatbázis, fórum kiépítése is megvalósult.

¤  A projekt során megvalósuló, kutatással megalapozott tudástechnológiai fejlesztés és ismeretbázis, elektronikus tárak, adatbázisok a közoktatási és a pedagógusképző intézmények munkáját segítik.

¤  A digitális kompetenciák elsajátítása érdekében tréninget tartottunk, továbbá műhelymunka keretében a régióban kutatást végzők bemutatták, ismertették eredményeiket.

¤  A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan 20 szakmai kritériumlistát dolgoztunk ki és módszertani sztenderdek kimunkálása történt meg a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan.

 

A projekt egészének legfontosabb eredményei

 

¤  A Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ létrehozása.

¤  Egy dinamikus portálhonlap elkészítése, ahol lehetőség van a pedagógusképzést érintő regionális és országos jelentősegű hírek, információk elhelyezésére és a témához kapcsolódó különféle dokumentumok feltöltésére.

¤  Egy új, alternatív tanári mesterképzési program pedagógiai-pszichológiai moduljának kidolgozása akciókutatással, amely alternatívát kínál a jelenlegi kétciklusú Bologna-rendszerű tanárképzési modell helyett.

¤  Tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produktumok megszületése.

¤  A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan szakmai kritériumlisták kidolgozása és módszertani sztenderdek kimunkálása a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan.

¤  A konzorciumi partnerekkel közös munkában kidolgozásra került a mérnöktanárképzés, a hittanár-nevelőtanár és a közismereti tanárképzésre vonatkozóan a mentorképzés részletes leírása.

 

Fenntartási és fejlesztési célok, tervek, javaslatok

 

¤  Az adott regionális központ céljait tekintve:

Az igényes munkával létrehozott produktumok a projekt időszaka után is jól hasznosíthatók a pedagógusképzésben.

 

¤  Az országos pedagógusképzési feladatok és a hálózatosodás szempontjából:

A projekt során elkészült produktumok, adatbázisok elérhetők a Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ informatikai rendszerének segítségével a http://www.tanarkepzohalozat.hu weboldalon. A honlap lehetőséget biztosít a pedagógusképzést érintő regionális és országos jelentőségű hírek, információk elhelyezésére és a témához kapcsolódó különféle dokumentumok feltöltésére, továbbá a pedagógusok és pedagógusképzésben részt vevő oktatók és hallgatók kommunikációjának egyik jelentős fóruma és interaktív munkatere is lehet, ahol a felhasználók sokféle értékes és hasznos szolgáltatást érhetnek el.

 

TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás-fejlesztés

6.4.4-es koordináció: „Az olvasás, a szövegértés, és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása” elnevezésű alprogram eredményei

1. Az Olvasáskutatás eredménye elsősorban egy feladatgyűjtemény a 2., a 4., a 6. és a 8. osztályosok számára. A feladatok tárgya leginkább a biológia, életvitel és gyakorlati ismeretek, fizika, földrajz, internethasználat, irodalom, környezet- és vizuális kultúra, néprajz, magyar nyelv, önművelés, könyv- és könyvtárhasználat, természetismeret, történelem tantárgyak körébe esik. Kevesebb tartozik a film, helytörténet, informatika, kémia, matematika, néptánc, színjátszás, társadalomismeret tárgyköréhez is. Emellett vannak olyan feladatok, amelyek a gondolkodási műveleteke fejlesztését szolgálják (Pólya György-féle felosztás szerint).

A feladatok: különböző nehézségűek. Vannak, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel, és vannak, amelyek csupán egyetlen tevékenységet tartalmaznak.

2. A feladatok mellett a pedagógiai kultúrát jellemző módszerek, munkaformák, tanulásszervezési módok, tanítási eljárások gyűjteménye is kialakítható az eredmények segítségével.

3. Az alkalmazott méréseket egy saját mérési apparátus felhasználásával végeztük, így a mérőapparátust is fejlesztési eredmény.

4. Továbbképzési rendszer is megtalálható a pályázat menetében, amely végig a kísérlet lefolytatása során jelen volt.

 

TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0009 „Hálózatokkal együttműködő referencia intézmény Söjtörön”

 

¤  Projektgazda pályázó intézmény: Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Söjtör

¤  Vele együtt pályázó konzorciumi partnerek:

-  Pannon Egyetem - Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar - Neveléstudományi Intézet - Tanárképző Központ, Veszprém

-  Páterdombi Szakképző Iskola, Zalaegerszeg

-  Söjtöri Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Söjtör

 

Projekt célja

Hálózatba ágyazott, stabil integrációs gyakorlattal rendelkező, gyakorlóhelyként funkcionáló, referenciaintézményi szerepre való felkészülés.

 

A projekt fő tevékenységcsoportjai

Önértékelésre épülő IPR alapú intézményfejlesztés munkacsoportokkal (óvoda, iskola, CKÖ részvétel) és továbbképzés megvalósítása.

Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek: pályaorientációs tréning, továbbtanulásra, pályaorientációra felkészítő program működtetése a középiskolával.

Az egyetem támogatásával referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása.

Minőségfejlesztési rendszerben rögzített, teljes IPR alapú működés megvalósítása.

Szolgáltatói tevékenység ellátása, interaktív közösségi portál működtetése, szakmai találkozók, műhelyek szervezése, azokon közreműködés.

Hallgatók fogadása a hospitációkon, konzultációkon, gyakorlatokon, próba- és vizsgatanításokon.

Kapcsolódás a közoktatási fejlesztési hálózatokhoz, a horizontális tanulás segítése.

 

Kutató Gyermekek Tudományos Köre (KGyTK)

A verseny meghirdetője a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Országos ÉKP Központja és a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Országos ÉKP Központjának kutató iskolája.

A verseny célja: A tudományos diákkörben kutató gyerekek ismerjék meg a kreatív társadalmi lét elemeit, amely a tudásalapú társadalom egyik alappillére. Sajátítsák el az önálló ismeretszerzés technikáit, módszereit a tudományos ismeretterjesztés és/vagy önálló mikro kutatásokon keresztül. Ismerjék meg a szellemi alkotás akaratpróbáló elemeit, és éljék meg annak kudarcait, sikereit. Legyen alapszintű jártasságuk a műveltségterületek és a tudományok rendszerében, ismerjék fel azok kapcsolatait, egymásra utaltságait. Sajátítsák el a tudományos diákkörben megszerzett tudásról folytatható kommunikációs formákat. Készüljenek fel szakmai reflexióra, kérdésekre és/vagy vitára, amikor az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon a kutatási eredményüket bemutatják.

A több mint tizenöt éves kutatási tapasztalat azt mutatja, hogy a tudományos diákkör az általános iskolák körében is hatékonyan működtethető. Kiemelt célunk a tudományos diákkörben a kreatív társadalmi létre nevelés. Ezen belül a diákok érdeklődési területeiknek megfelelően önműveléssel megismerik és megtanulják az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok, valamint az Internet használatát. A megszerzett ismereteket felhasználva kiselőadásokat tartanak, megismerik a választott tudományos témát és annak aktuális problémafelvetéseit. A témáról és a tudomány által felvetett, vizsgált problémákról beszámolót készítenek a megadott formai követelményeknek megfelelően.

 

Számadatok

Kimutatás a KGYTK-n résztvevő tanulók számáról

év

nevezők száma

regionális fordulóra meghívottak száma

döntőre meghívottak száma

2001

67

28

1 régió

15

VE Pápa

2002

64

52

2 régió

38

Budapest

2003

276

86

3 régió

36

Budapest

2004

304

110

5 régió

43

Budapest

2005

275

96

5 régió

55

Budapest

2006

205

110

5 régió

50

Budapest

2007

202

105

5 régió

43

Budapest

2008

217

115

5 régió

51

Budapest

2009

218

101

5 régió

50

Budapest

2010

295

118

5 régió

47

Budapest

2011

381

145

5 régió

50

Budapest

2012

378

167

5 régió

50

Budapest

2013

212

94

5 régió

50

Budapest

 

 

Egyéb fontos kapcsolódó pályázatok

 

Projekt megnevezése (címe)

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége (Ft)

Támogatott projekt esetén program neve

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

Tudományos ered-mények disszeminá-ciója és tehetség-gondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen

2009.08.01– 2011.09.30.

 

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018

„Tudásdepó-Expressz”- Szolgáltatásfejleszté-sek és az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer kidolgozása a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

2009.11.01– 2011.04.30.

102 040 966

„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Országos elektronikus szolgáltatások bővítése, fejlesztése

TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0003

Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a tu-risztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeret-anyagok oktatására (konzorciumban)

2010.02.01– 2011.06.30.

(ebből PE: 16 638 346)

Tananyagfejlesztés és tartalom-fejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034

Nyelvi és informatikai képzés a Pannon Egyetemen

2010.02.01–2011.07.31.

 

Képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2-08/1/C-2009-0006

A környezetgazdál-kodási és természe-tvédelmi mérnöki MSc szakok tananyag és tartalomfejleszté-se különös tekintettel a természettudomá-nyi, műszaki és informatikai tarta-lomra (konzorciumban)

2010.02.01–2011.07.31.

95 929 148

(ebből PE: 11.350.260)

Tananyagfejlesztés és tartalom-fejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0032

Környezetmérnöki MSc tananyag-fejlesztés (konzorciumban)

2010.03.01– 2011.11.30.

(ebből PE: 35.223.334)

Tananyagfejlesztés és tartalom-fejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0021

Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő képzések környezetbarát és fenntartható kiala-kítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen

2010.06.01– 2012.09.30.

246 446 184

Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012

Komplex hallgatói, intézményi és munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen

2010.06.01– 2012.12.31.

 

Hallgatói és intézményi szolgál-tatásfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0006

Egységes Tudás és Technológia Transzfer platform a kiterjesztett közép-dunántúli tengelyen

2010.07.01– 2013.06.30.

203 366 480

Innovatív kutatói teamek alap-kutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0007

Tudományos Képzés Műhelyeinek Támo-gatása (konzorciumban)

2011.08.01– 2013.07.31. [Megvalósítás alatt]

(ebből PE:   650 779 232)

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

A vidékfejlesztési és a gazdasági agrármérnöki (MSc) szakok, és a feltétellel belépők felzárkóztatása esettanulmányokon alapuló, gyakorlat-orientált, modul rendszerű tananya-gának fejlesztése, különös tekintettel az informatikai eszközök alkalmazására (konzorciumban)

2012.01.01–2013.08.31. [Megvalósítás alatt]

(ebből PE: 44 080 807)

Képzés- és tarta-lomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029

Mechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése (konzorciumban)

2012.01.01–2013.12.31. [Megvalósítás alatt]

(ebből PE: 116.857.160)

Képzés- és tarta-lomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Mesterszintű MTMI képzések környezet-mérnöki diszciplínájú tananyagfejlesztése (konzorciumban)

2012.02.01–2013.09.30.

[Megvalósítás alatt]

(ebből PE: 75.500.000)

Képzés- és tarta-lomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089

A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesz-tése, modernizációja (konzorciumban)

2012.01.01–2013.12.31. [Megvalósítás alatt]

(ebből PE: 115.675.318)

Képzés- és tarta-lomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104

Magyarország a kelet-európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése (konzorciumban)

2012.04.01–2014.03.31. [Megvalósítás alatt]

(ebből PE: 179.368.412)

Képzés- és tarta-lomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudomá-nyi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

2012.11.01–2014.12.31.

[Megvalósítás alatt]

 

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026

Komplex szolgáltatásokat nyújtó kompetencia központ kialakítása a Pannon Egyetemen

2012.02.01–2013.07.30.

[Megvalósítás alatt]

 

Együttműködés alapú vállalkozói innovációtámoga-tás

REG_KD_09-3-2009-0003

A közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási program megalapozása

2012.06.01–2012.12.31.

   

IX-ÁJ/442/2/2012

 

Dunaújvárosi Főiskola

 

Köznevelési, felsőoktatási és szakképzési partneri kör együttműködés előzményei, mélysége, intenzitása:

A Tanárképző Intézet 1970 óta működik együtt a térség és Dunaújváros intézményeivel.

A Főiskola projekthez kapcsolódó korábbi pályázatai:

 

Projekt megnevezése

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége (Ft)

Támogatott projekt esetén program neve

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

Pedagógusképzés segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

2010.03.01–2011.08.31

 

A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása

TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0007

Gyors reagálású tananyagfejlesztés az ipari igényekre a Dunaújvárosi Főiskolán

2010.06.01–2011.09.01

 

Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP 4.1.2/A/2-10/1-2010-0013

Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

2011.09.01–2013.08.31.

 

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0007

Tananyagfejlesztés a versenyképes szakmai képzésért a Dunaújvárosi Főiskolán

2011.09.01–2013.02.28.

 

Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0035

Kutatási és képzési terek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

2011.03.01–2012.10.30.

 

A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

TIOP 1.3.1-10/2010-0004

A könyvtári hálózat és élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepének erősítése a Dunaújvárosi Főiskola könyvtárában

2010.06.01–2011.12.24.

 

„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0002

A Dunaújvárosi Főiskola tevékenységi színvonalának emelése a hallgatói szolgáltatások és az intézményi működés minőségének javításával

2009.11.02–2011.11.01.

 

Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0007

Európai Campus az ország közepén, azaz a dunaújvárosi főiskola tevékenységi színvonalának emelése a hallgatói, oktatói és kutatói terek infrastrukturális és informatikai fejlesztésével

2009.04.03–2011.11.30.

 

A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

TIOP-1.3.1-07/1-2007-0007

 

Dunaújvárosi Főiskolán 2013-ben az alábbi projektek megvalósítása zajlik:

 

¤  TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0078 – Formális és informális képzés szerepének erősítése a Dunaújvárosi Főiskola Könyvtárában az élethosszig tartó tanulás érdekében

¤  TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 – IKT a tudás és tanulás világában humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés

¤  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2011-0027 – Nagy teljesítőképességű szerkezeti anyagok kutatásaGOP-1.1.1-11-2012-0055 – Műholdak termikus alkatrészeinek, optikai árnyékolóinak és földi kiszolgáló egységeinek fejlesztése

¤  TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 – Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán

¤  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 – Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

¤  TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0016 – Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

¤  TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003 – Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

A projektek megvalósításában a Dunaújvárosi Főiskola pedagógusképzésében érintett személyei nem vesznek részt; ezért jelen tervezett projekt megvalósítására azok nincsenek kihatással.