Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

Dunaújvárosi Főiskola

Intézményünk önállóságára büszke vidéki főiskola, amely dinamikus fejlődésének köszönhetően mára fejlett infrastruktúrával, korszerű laborparkkal és kutatási háttérrel egy jelentős ipari potenciállal rendelkező környezetben működik. Hallgatóink 9 alapszak, 2 mesterszak, 25 felsőfokú szakképzés és 16 szakirányú továbbképzési forma közül választhatnak.

A Dunaújvárosi Főiskola egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatikai tudományágak, a hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, biztos szakmai tudást adó főiskola legyen. Legalább ennyire fontos pozícióink megőrzése a társadalomtudományok területén is. Célunk, hogy elérjük a felsőoktatási kiválósági címet, amely révén az „Alkalmazott Kutatások Főiskolájává” válhatunk.

Nyelvi képzéseink, a kettősdiplomás, valamint angol nyelvű alapképzéseink és az Erasmus program révén biztosítani tudjuk hallgatóink számára a lehetőséget, hogy a nemzetközi munkahelyi környezetben is helyt tudjanak állni.

Hiszünk abban, hogy kihasználva egy kis szervezet előnyeit, proaktív gondolkodással, rugalmas és gyors döntéshozatallal alkalmazkodni tudunk megrendelőink – hallgatóink, és a gazdasági szféra – igényeihez. Versenyképességünk fenntartása érdekében törekszünk az ipari és vállalati kapcsolatok további markáns megerősítésére.

Intézményfejlesztési tervünkben új stratégiai irányként jelenik meg a felnőttképzés, az online képzés, és a szakképzés felé való nyitás. Megbízható, együttműködő stratégiai partnerként kívánjuk kiszolgálni a régióban működő vállalkozások képzésekkel kapcsolatos igényeit.

Mindezen törekvések célja, hogy hallgatóink számára hasznos gyakorlati tudást adjunk, valamint – felismerve az állam szerepvállalásának fokozatos csökkenését – elmozduljunk a vállalkozói modellek felé.

Főiskolánk, a város, és a gazdasági szereplők hatékony együttműködése régiónk fejlődésének záloga. 

 

 

A Dunaújvárosi Főiskola bemutatása

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1999. évi LII. törvényben rögzítette, hogy a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara a Miskolci Egyetemről leválva, 2000. január 1-től Dunaújvárosi Főiskola néven működik tovább. Ezzel elhárultak az akadályok egy önálló, olyan állami főiskola kialakítása elől, amely hangsúlyozottan a város és közvetlen környezete számára a szellemi és kulturális központ funkciót betöltve, a régió meghatározó felsőoktatási intézménye lehet.

A főiskola jogelődje 1962-ben kezdte meg működését Felsőfokú Kohóipari Technikum néven, amely 1969-től minisztériumi döntés alapján a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara lett.

A kari struktúra létrehozását és az NME-hez kötését az indokolta, hogy egyrészt a korszak hangsúlyozott nehézipari fejlesztése megkövetelte a vállalati szervezet szakmai megerősítését azáltal, hogy a termelésirányítói szerepre a bizonytalan szakmai egzisztenciájú felsőfokú technikusok helyett kvalifikáltabb, üzemmérnöki végzettséggel rendelkezőket kívánt állítani, másrészt az új főiskolai kar képzési profilja, a kohász- és gépészképzés szakmai hátteret és egyetemi kimenetet csak a miskolci egyetemen kaphatott. Ekkor, 1970-ben indult el a mai mérnök informatikus szak elődje, a szervező szak.

A szakmai és a gazdasági irányítás a Miskolc–Dunaújváros távolság miatt a gyakorlatban nehézkesen funkcionált. A főiskolai kar évek óta gyakorlatilag önállóan működött, mind szakmai, mind gazdasági téren egyedül oldotta meg feladatait. A 90-es években a képzési struktúra is jelentősen módosult, oktatott szakjaink között a kohász- és gépészképzés az oktatott hallgatók számát illetően kisebb jelentőségűvé vált, ám az 1993-ban indított gazdálkodási szak felfelé ívelő pályára állt.

A főiskola az ország legkülönbözőbb felsőoktatási intézményeivel folytat szakmai-együttműködést. Szakmai-módszertani együttműködések, sportkapcsolatok, diákhagyományok és szakmai rendezvények révén ezer szállal kötődik több hazai és külföldi felsőoktatási intézményhez.

A város és a régió igényeinek kielégítése a főiskola számára alapvető feladat, s ez vonatkozik a szakstruktúrára, az indítandó új szakokra, a kutatási feladatokra éppen úgy, mint a szellemi centrum szerepre, valamint a helyi közéletben való fokozott közreműködésre.

A 2000. évtől önálló intézménnyé vált, immár Dunaújvárosi Főiskola fejlődése újabb szintre emelkedhetett. Az első évtizedben lehetőség nyílt az infrastruktúra korszerűsítésére és fejlesztésére, így a beruházásokkal egy ötezer fős európai campus épült ki a belvárosban. Az intézmény minőségi törekvését jól mutatja, hogy a Dunaújvárosi Főiskola elsőként kapta meg 2003 tavaszán a magyar állami felsőoktatási intézmények közül az ISO 9001:2000 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási tanúsítást.

A műszaki, informatikai és közgazdasági szakok mellett 2004-ben megkezdődhetett a kommunikáció és a művelődésszervező szakon is a képzés, majd a Bologna-folyamatnak köszönhetően 2005-től mesterképzésben a tanár-mérnöktanár szakoké is, így bölcsészettudományi és társadalomtudományi szakokkal is bővült a képzési kínálat. A külföldi hallgatók számára 2006-tól angol nyelvű képzéseivel nyitott a főiskola a nemzetközi oktatási piacra. 2012-re jelentős kutatás-fejlesztési bázis épült ki a campuson az intézmény sikeres pályázatainak és partnereinek köszönhetően.

A minősített oktatók, kutatók létszámadatai és korfája jól tükrözi mind az intézmény elmúlt években végrehajtott fejlesztéseit – amelynek fókuszált területe az anyagtudomány volt –, mind a magyarországi sajátosságokat, a 45–55 év fokozattal rendelkező réteg kiürülését. A főiskolánál 51 fő PhD (79%), 11 fő kandidátusi (17%), 2 fő MTA (2%) doktori minősítéssel rendelkezik.


A tudományos fokozatok tudományterületi megoszlása jelzi, hogy a Főiskola megfelelő minősítettségi mutatókkal rendelkezik az új NFTV szerint is. A tudományos minősítéssel rendelkezők aránya megegyezik a magyar felsőoktatás átlagával abban a tekintetben is, hogy az MTA doktorok – akik mind a Műszaki Intézet állományát erősítik – átlagéletkora 63 év. Mivel MTA tagja, illetve DLA fokozattal rendelkező nincs az intézményben, így azt sehol nem tüntetjük fel a fejezetben.

 

Intézményi szinten a fokozattal rendelkező, azaz minősített oktatók/kutatók aránya az összes oktató/kutató létszámához viszonyítva 65%. Ez az érték még a Műszaki Tudományok és a Gazdaság és Jogtudományok területén sem kevesebb, mint 54%, amely az Intézményi minimum! Ennél magasabb érték, 77% a Matematika és Fizika Tudományok, 83% a Nyelv és Irodalomtudományok és 85% a Filozófia és Történelemtudományok területén adódik. A két százszázalékosan minősített terület – Agrártudományok és a Föld és Bányászati Tudományok – a kis létszámnak köszönheti ezt az értéket.

Az iskolateremtő készség alapján négy nagyobb csomópont alakult ki, a Műszaki Intézet berkein belül az anyagtudomány, a műszaki diagnosztika és a fizika, illetve az Informatika Intézethez tartozó negyedik csomópont, amely az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak méréstechnikai, irányítástechnikai és robottechnikai. Ezen területek kiszolgálása érdekében a Műszaki Intézeten belül főállású kutatói státuszok kerültek kiírásra.

 

Az intézetek tudományos teljesítményének alapvető mérőszáma a publikációs tevékenység intenzitása. Ha az adatokat elemezzük, az látszik, hogy a publikációs teljesítmény a 2009-es, 2010-es évhez képest csökkent. A könyvek, könyvfejezetek aránya a hazai gyakorlathoz képest magas, de ennek oka az utóbbi években elnyert 4 db. ilyen irányú pályázat, amelynek támogatási összértéke meghaladta a 280 millió forintot. A tananyagok fejlesztése a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai (MTMI) képzésekre, illetve egy speciális területre (gyors reagálású tananyagfejlesztés az ipari igényekre) irányult. Természetesen az adatok nem tartalmazzák a kutatási jelentéseket, amelyeket mind a K+F, mind a pályázati tevékenység kapcsán szolgáltatni kell.A Dunaújvárosi Főiskola hallgatói vonzáskörzete 

 

A 2011-es év általános jelentkezési eljárása során a Dunaújvárosi Főiskolára közel ezerháromszáz első helyes jelentkezés érkezett. Az országos átlaghoz képest alapképzésre, illetve felsőfokú szakképzésre kilenc, valamint tizenöt százalékponttal magasabb arányban jelentkeztek a felvételizők. Ezzel szemben osztatlan képzést nem indít az intézmény, mesterképzésre kevesebben jelentkeznek, mint átlagosan az országban.

   

A Dunaújvárosi Főiskolára jelentkezők kevesebb, mint fele felvételizik nappali tagozatra, a többség (53%) levelező tagozaton kívánja folytatni a tanulmányait. Az államilag támogatott és a költségtérítéses helyekre pályázók aránya körülbelül megegyezik az országos átlaggal, 88, illetve 11 százalék.

A Dunaújvárosi Főiskola első helyes jelentkezőinek regionális megoszlását vizsgálva észlelhető annak hatása, hogy Dunaújváros saját régióján kívül három másik régió határához is közel fekszik. A jelentkezők közel fele a Közép-Dunántúlról származik ugyan, de Közép-Magyarországról érkezik a felvételizők ötöde, Dél-Dunántúlról közel 17 százalékuk, illetve Dél-Alföldről további tizedük. Jellemző adat, hogy a többi régió együttesen sem teszi ki a jelentkezők nyolc százalékát.

Megyei bontásban vizsgálva a jelentkezőket kiderül, hogy az imént ismertetett értékek nem is a négy közeli régióhoz, hanem sokkal inkább a Dunaújvároshoz legközelebb eső négy megyéhez köthetők. A jelentkezők nagy részét (42 százalékát) a Dunaújvárosi Főiskolának otthont adó Fejér megye teszi ki, tizenhárom százalékot Tolna, közel kilencet Bács-Kiskun, körülbelül egy-egy tizednyi részt pedig Pest megye, illetve a főváros adnak. Az ország többi megyéje kevésbé képviselteti magát a Dunaújvárosi Főiskola első helyes jelentkezői között. Külföldi jelentkezők sem jellemzik az intézményt.

A fentebb említettek következménye, hogy Fejér megyén kívül a jelentkezők 4,5 százalék származik az intézmény régiójából. Az intézmény lokális szerepére hívja fel a figyelmet, hogy a felvételizők csaknem negyede a (korábbi) Dunaújvárosi kistérség szülötte.A projekt megvalósításáért és üzemeltetéséért felelős szervezeti egység

Dunaújvárosi Főiskola

   
 

Társadalomtudományi Intézet

 
   

Tanárképző Tanszék

 

A Tanárképző Tanszék folytatja azt a képzési tevékenységet a pedagógusképzés területén, amely 40 éves múltra tekint vissza. Gondozza a Főiskolán folyó mesterképzéseket a tanár-mérnöktanár (gépész, informatika, anyagmérnök) és a tanár-pedagógiai mérés-értékelés tanár szakokon. A tanszék a műszaki szakoktató alapképzés szakfelelőse. 2010-ben indult a hallgatók által kedvelt alapképzésünk az andragógia.

Valamennyi alap- és mesterképzésünkre jellemző a gyakorlatorientáltság, a pedagógusképzés hallgatói gyakorlataik egy részét dunaújvárosi középiskolákban végzik, az andragógia szakosok pedig megismerkednek a felnőttek nevelésének-oktatásának, a humánerőforrás fejlesztésének legfontosabb szintereivel. Néhány különleges helyszín a hallgatói tapasztalatszerzéshez: Dunaferr, kórház, büntetés-végrehajtási intézet.

A tanárképzés új rendszerének bevezetésével 2013 szeptemberétől meghirdetjük a mérnöktanár szakot osztatlan (5 éves) képzésben. Folyamatban van különböző szakirányú továbbképzések létesítése, ezek közül kiemelhető a pedagógus szakvizsgát adó képzés létrehozása, amelyet terveink szerint a közeljövőben hirdetünk meg. A tanszék részt vesz a Főiskola más szakjaira járó hallgatóinak oktatásában is. Fő oktatási és kutatási területeink a tanárképzés, a neveléstudományok, a pszichológia, a szociológia, a jog és az andragógia. Hallgatóink közül többen komoly kutatómunkát végeznek, eredményeikről a Tehetségnapon és a Tudományos Diákköri Konferenciákon számolnak be. A legjobb dolgozatok eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 2012 szeptemberétől a tanszékhez tartozik a szaknyelvi kurzusok megtartása is.

A tanszéken a tanárképzés, a szakképzés és a felnőttképzés területén folynak kutatások. A legutóbbi nagy projekt TÁMOP-4.1.2-08/1/B, melyben a tanszék valamennyi oktatója részt vett, 2011-ben fejeződött be, célja az országosan kialakítandó tanárképző hálózat kidolgozásában való közreműködés volt. A korábbi TÁMOP projekt folytatása jelen pályázati konstrukció keretében kezdődik meg. Oktatóink hazai és nemzetközi konferenciákon szerepelnek, kutatási eredményeiket publikálják.

 

A gazdálkodási tevékenység értékelése

 

Az elmúlt évek hallgatói létszámadat csökkenésének tendenciája felhívta a figyelmet a finanszírozási problémákra, a költségvetési és a likviditási helyzetre gyakorolt negatív hatására. A Főiskola hallgatói létszáma 2006. évhez viszonyítva évről évre csökken, ehhez képest a fenntartandó infrastruktúra számottevően bővült, a létszám és béradatok, a csökkentett kontakt órák száma minden erőfeszítés ellenére sem követte le teljes mértékben a hallgatói létszám csökkenését. Ennek a folyamatnak a gazdasági kihatásai miatt ma már komoly pénzügyi nehézséget okoz.

A Főiskola bevételi struktúrája jelentősen átalakult: egyre kisebb a közvetlenül oktatáshoz kapcsolódó − akár állami, akár költségtérítéses finanszírozású – bevételek összege és aránya. Egyre nagyobb teret nyert a nem közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódó − ipari közvetlen megrendelés, valamint a K+F – bevételek aránya. A pályázatokból tervezett bevétek megnövekedett súllyal szerepelnek az intézmény életében, mind az oktatás, mind a kutatás, innováció, fejlesztés és a kvalifikált, országos hírű szakember megtartás területén is.

A nappali és levelezős (BA, BSc, MA, MSc, főiskolai) költségtérítéses képzés bevétele az elmúlt években standard. További erősség a külföldi hallgatóktól származó bevétel nagyságrendjének alakulása és szerepe az összes bevételen belül, 2012. évben várhatóan 72.000 eFt lesz.

2009. évtől tapasztalt anyagi nehézségek, elsősorban az állami támogatás mértékének csökkenése rákényszerítették a menedzsmentet arra, hogy a megváltozott gazdasági/piaci környezet, valamint a csökkenő hallgatói létszám okán felülvizsgálja az utóbbi évek működési gyakorlatát és átgondolja a módosult feltételek közötti racionálisabb oktatás, működtetés feltételeit, valamint a szervezeti struktúrát. A 2009-ben beindított, és 2010–2011. évben is folytatott több területre kiterjedő racionalizálási program rendeltetése a főiskolai folyamatok és a struktúra áttekintése, alternatívák megfogalmazása az optimálisabb oktatási folyamatra és az ésszerűbb gazdálkodásra való áttérés volt. A Főiskola által megfogalmazott intézkedések az oktatás hatékonyságának növelését, a gazdálkodás racionalizálását tűzték ki általános célként.

Az intézetek és szervezeti egységek finanszírozásának egy része állami támogatásból történik és történt a korábbi években is. A működéshez kapcsolódó állami támogatás összegének folyamatos csökkenése miatt az intézetek, szervezeti egységek ugyan a korábban elfogadott arányokban és elveknek megfelelően részesülnek működési támogatásban, de a korábbi összegekhez képest jelentős csökkentéssel.

A nyertes pályázatok többnyire pozitív hatást fejtenek ki a Főiskola működésére, hiszen gyarapszik, korszerűsödik az intézményi vagyon (ingatlan és eszközállomány), lehetőséget teremtve a fejlődésre, a kutatási tevékenységre.

A Dunaújvárosi Főiskola 2004-től kezdődően bekapcsolódott az oktatási tárca által támogatott oktatási és kollégiumi infrastruktúrafejlesztési projektbe, hiszen a kezelésébe több használaton kívüli ipari ingatlan is került (tejüzem, FONODA), oktatási célra alkalmatlan állapotban. A stratégiai tervekkel összhangban − lépésről lépésre − a különböző ipari és egyéb saját épületek átépítése részben megtörtént, azonban a szükséges rekonstrukciók ütemét a PPP projektek segítségével sikerült felgyorsítani. A kollégiumi rekonstrukciót követően 2008-ban újabb területtel bővült a Főiskola ingatlanállománya. Az oktatási tárca 230.000 eFt forrást biztosított a Főiskola 2 különálló területét összekötő ingatlan megvásárlására, mely TIOP 1.3.1 számú, „Európai Campus az ország közepén” címen elnyert pályázat keretében hasznosult. A kialakított új ingatlanok korszerű laboroknak adnak otthont, melyek az oktatás mellett a piaci szereplők megrendeléseire is nyitottak. A pályázat keretében megvalósult korszerű, az ország közepén egyedülálló infrastruktúra, a régió és az egyéb ipari partnerek vonatkozásában lehetőséget biztosít az együttműködésre és a bevételszerző képesség növelésére.

A Dunaújvárosi Főiskola 2006-ban hozta létre 100 %-os tulajdonlással hozta létre az Universitas Service Nonprofit Kft-t, azzal a céllal, hogy a dunaújvárosi kistérség tudásbázisú központtá történő fejlesztését elősegítse, illetve a Főiskola tudományos, oktatási, kulturális és sporttevékenységét támogassa, az ehhez szükséges infrastruktúra üzemeltetését is biztosítsa. A Kft. koordinálja és közreműködik azon pályázatok (ide értve a TIOP, OTKA, Minőség Díj 2007, Közép-dunántúli Regionális Minőségi díj 2007.TÁMOP-ok) előkészítésében, az egyes részterületek kidolgozásában, szervezésében, amelyek a Főiskola működését, fejlődését elősegítik. A Főiskola képzési területeinek megfelelő kutatási témákban, tananyagfejlesztésekben szakmai tevékenységet végez, amelynek eredményeit a Kft. a Főiskola rendelkezésére bocsátja.

A „szektorközi együttélés” jegyében alapította K+F profilú vállalkozását ECOTECH Zrt. néven 2009 októberében 100%-os tulajdonosi részvétellel a Dunaújvárosi Főiskola. Az új cég hazai és nemzetközi szinten is elismert kutatók koncentrációja, amely az iparági és felsőoktatási együttműködés eredményeképpen jött létre, a kutatás-fejlesztési szektorban rejlő potenciálok kihasználására. Létrejöttének célja, hogy az élenjáró technológiai ágak honosításában és fejlesztésében érjen el versenyelőnyt a hazai piacon. Cél továbbá az is, hogy egy olyan innovációs centrum jöjjön létre, ahol lehetőség van a fejlesztések inkubálására.

UNIVERSITAS Service Kft. pénzügyi forrást biztosít a Főiskolának célzott támogatásként, mely az elmúlt években meghaladta az évenkénti kettőszázmillió forintot. A támogatást az intézmény a működéséhez használja fel. A Kft. további eszközökkel is támogatta a Főiskola működését, pl. különböző rendezvények (pl. HÖK együttműködéssel Gólyatábor, DUDIK) kiadásainak átvállalásával, az őrzés-védés és portaszolgálat, illetve egyéb karbantartási feladatok ellátásával, így a Főiskolánál a támogatás e forrásai kiadási megtakarításként jelentkeztek. Az Ecotech Zrt. az infrastruktúra kihasználtságának növelését segíti elő üzleti, ipari vállalati kapcsolataival és bevételszerző képességét növeli az intézménynek. Mindkét szervezet közhasznú státusszal, nonprofit jelleggel és eredményes gazdálkodással rendelkezik megalakulásától fogva.Nemzetközi kapcsolatok

 

A jelen projekthez is köthető nemzetközi kapcsolatok ismertetésekor kiemelendő, hogy a Főiskola részt vett egy Leonardo projektben, amelynek fő témája a pedagógia, illetve a virtuális tanulási környezetek voltak. Öt egyetemmel voltak és vannak kapcsolatban: University of Tampere, Eindhoven University of Technology, University of Lisbon, University of Huddersfield és az Institute of Technology of Crete.

A projekt keretén belül eddig már 3 könyv is született:

  • edited Kadocsa L, Ludik P. (2006): Virtual electronic learning in vocational initial teacher training, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatal, 200-2006 HU/02/B/F/PP-136003
  • szerk. Varga L. (2006): Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanár képzésben és a műszaki szakképzésben, Ligatura Kiadó, ISBN 9638611332
  • edited Pentelenyi P. (2009): Motivate, Master level opportunities and technological innovation in vocational teacher education, Cese studies, Ligatura Kiadó, ISBN 978-963-86113-4-5

 

 

Köznevelési, felsőoktatási és szakképzési partneri kör együttműködési előzményei, mélysége, intenzitása

 

  • A Tanárképző Intézet 1970 óta működik együtt a térség és Dunaújváros intézményeivel. ABánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola, a Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola és a Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola a Főiskola gyakorló helyei, de minden dunaújvárosi intézménnyel kapcsolatban állunk

 

Dunaújvárosi közép- és szakiskolák

 

DUNAFERR SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

LORÁNTFFY ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA

ROSTI PÁL GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BÁNKI DONÁT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

ADU VÁLLALKOZÓI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISK., KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZKI. ÉS GIMN. DUNAÚJVÁROSI TAGINTÉZMÉNYE

 

A helyi intézmények mellett országos kapcsolatokkal is rendelkezünk. A következő táblázat azoknak az iskoláknak a nevét tartalmazza, akikkel (változó intenzitású) kapcsolatban állunk.

 

Név

Város

Régió

Hunyadi János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

Bácsalmás

Dél-Alföld

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola

Baja

Dél-Alföld

III. Béla Gimnázium

Baja

Dél-Alföld

Magyarországi Németek Általános Művelõdési Központja Gimnázium

Baja

Dél-Alföld

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Baja

Dél-Alföld

Kun László Középiskola és Szakiskola Izsáki Tagintézmény

Izsák

Dél-Alföld

FVM Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola Jánoshalma

Jánoshalma

Dél-Alföld

Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola

Jánoshalma

Dél-Alföld

Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsa

Dél-Alföld

Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Kalocsa

Dél-Alföld

Szent István Gimnázium

Kalocsa

Dél-Alföld

ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Kecskemét

Dél-Alföld

Bányai Júlia Gimnázium

Kecskemét

Dél-Alföld

Bolyai János Gimnázium

Kecskemét

Dél-Alföld

Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kecskemét

Dél-Alföld

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Kecskeméti Református Gimnázium

Kecskemét

Dél-Alföld

Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

Kecskemét

Dél-Alföld

Németh László Általános Iskola és Gimnázium

Kecskemét

Dél-Alföld

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Kecskemét

Dél-Alföld

Petõfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium

Kiskõrös

Dél-Alföld

Constantinum Intézmény

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Közgazdasági Szakközépiskola

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Móra Ferenc Gimnázium

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Petõfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola

Kiskunfélegyháza

Dél-Alföld

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma

Kiskunhalas

Dél-Alföld

Bibó István Gimnázium

Kiskunhalas

Dél-Alföld

II. Rákóczi Ferenc Mezõgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

Kiskunhalas

Dél-Alföld

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalas

Dél-Alföld

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Kiskunmajsa

Dél-Alföld

Kunszentmiklósi Református Kollégium Fördõs Lajos Általános Iskolája és Baksay Sándor Gimnáziuma

Kunszentmiklós

Dél-Alföld

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola

Kunszentmiklós

Dél-Alföld

Kun László Középiskola és Szakiskola Solti Tagintézmény

Solt

Dél-Alföld

Kun László Középiskola és Szakiskola

Szabadszállás

Dél-Alföld

Móricz Zsigmond Általános Iskola Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon

Tiszakécske

Dél-Alföld

Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma

Tiszakécske

Dél-Alföld

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium

Agárd

Közép-Dunántúl

Vajda János Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Bicske

Közép-Dunántúl

Budakalász Gimnázium Csákvári tagintézmény

Csákvár

Közép-Dunántúl

ADU Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola Dunaújvárosi Tagintézménye

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Villamos Tagozata

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Hild József Szakközépiskoka,Szakiskola és Kollégium

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképzõ Iskola

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Széchenyi István Gimnázium

Dunaújváros

Közép-Dunántúl

Bocsor István Gimnázium

Enying

Közép-Dunántúl

Vörösmarty Mihály Általános, Közép- és Művészeti Iskola

Kápolnásnyék

Közép-Dunántúl

Perczel Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium

Mór

Közép-Dunántúl

Táncsics Mihály Gimnázium

Mór

Közép-Dunántúl

Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola, Dolgozók Szakközépiskolája

Polgárdi

Közép-Dunántúl

Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pusztaszabolcs

Közép-Dunántúl

Petõfi Sándor Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

Sárbogárd

Közép-Dunántúl

Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Ciszterci Szent István Gimnázium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Hétszinvilág Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvi Általános Iskola, Gimnázium és Felnõttoktatási Gimnázium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

I. István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Jáky József Műszaki Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Kodolányi János Középiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Lánczos Kornél Reálgimnázium és Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Pannon Idegenforgalmi, Közgazdasági és Logisztikai Szakközépiskola és Kollégium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Teleki Blanka Gimnázium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Váci Mihály Ipari Szakképzõ Iskola és Kollégium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Vasvári Pál Gimnázium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola és Kollégium

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Ybl Miklós Középiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola

Székesfehérvár

Közép-Dunántúl

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola

Abony

Közép-Magyarország

Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

Aszód

Közép-Magyarország

Budakalász Gimnázium

Budakalász

Közép-Magyarország

Nagy Sándor József Gimnázium

Budakeszi

Közép-Magyarország

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Budakeszi

Közép-Magyarország

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Budaörs

Közép-Magyarország

Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium

Budaörs

Közép-Magyarország

Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Cegléd

Közép-Magyarország

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Cegléd

Közép-Magyarország

Kossuth Lajos Gimnázium

Cegléd

Közép-Magyarország

Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola

Dabas

Közép-Magyarország

Baktay Ervin Gimnázium, Vízügyi Szakközépiskola és Kollégium

Dunaharaszti

Közép-Magyarország

Budakalász Gimnázium Dunaharaszti Tagintézmény

Dunaharaszti

Közép-Magyarország

Gárdonyi Géza Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Dunakeszi

Közép-Magyarország

Radnóti Miklós Gimnázium

Dunakeszi

Közép-Magyarország

Budakalász Gimnázium Érdi Tagintézmény

Érd

Közép-Magyarország

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érd

Közép-Magyarország

Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és Gimnázium

Fót

Közép-Magyarország

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Fót

Közép-Magyarország

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

Fót

Közép-Magyarország

Gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Gödöllõ

Közép-Magyarország

Gödöllõi Református Líceum

Gödöllõ

Közép-Magyarország

Gödöllõi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészoktatási Intézmény

Gödöllõ

Közép-Magyarország

Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Gödöllõ

Közép-Magyarország

Török Ignác Gimnázium

Gödöllõ

Közép-Magyarország

Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola

Gyál

Közép-Magyarország

Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola

Gyömrõ

Közép-Magyarország

Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Halásztelek

Közép-Magyarország

Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola

Isaszeg

Közép-Magyarország

Kiskunlacházi Szakközép és Szakképzõ Iskola

Kiskunlacháza

Közép-Magyarország

Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

Kistarcsa

Közép-Magyarország

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Monor

Közép-Magyarország

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola

Monor

Közép-Magyarország

Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Nagykáta

Közép-Magyarország

Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

Nagykáta

Közép-Magyarország

Ádám László Középiskola és Szakiskola

Nagykõrös

Közép-Magyarország

Arany János Református Gimnázium és Diákotthon

Nagykõrös

Közép-Magyarország

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Nagykõrös

Közép-Magyarország

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

Nagykovácsi

Közép-Magyarország

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola

Ócsa

Közép-Magyarország

Pálóczi Horváth István Szakképzõ Iskola és Kollégium

Örkény

Közép-Magyarország

Fáy András Mezõgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Pécel

Közép-Magyarország

Ráday Pál Gimnázium

Pécel

Közép-Magyarország

Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Piliscsaba

Közép-Magyarország

Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Pilisvörösvár

Közép-Magyarország

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

Ráckeve

Közép-Magyarország

Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium

Százhalombatta

Közép-Magyarország

Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

Százhalombatta

Közép-Magyarország

Budakalász Gimnázium Szentendrei Tagintézménye

Szentendre

Közép-Magyarország

Ferences Gimnázium

Szentendre

Közép-Magyarország

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Szentendre

Közép-Magyarország

Móricz Zsigmond Gimnázium

Szentendre

Közép-Magyarország

Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola

Szentendre

Közép-Magyarország

Szentendrei Református Gimnázium

Szentendre

Közép-Magyarország

Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégium

Szigetszentmiklós

Közép-Magyarország

Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola

Szigetszentmiklós

Közép-Magyarország

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Szigetszentmiklós-Gyártelep

Közép-Magyarország

Szent László Gimnázium és Diákotthon

Szob

Közép-Magyarország

Kútvölgye Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Tök

Közép-Magyarország

Bálint Márton Általános- és Középiskola

Törökbálint

Közép-Magyarország

Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola

Vác

Közép-Magyarország

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium

Vác

Közép-Magyarország

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium

Vác

Közép-Magyarország

Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Vác

Közép-Magyarország

Madách Imre Gimnázium

Vác

Közép-Magyarország

Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Vác

Közép-Magyarország

Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola

Vác

Közép-Magyarország

Selye János Humán Szakkközépiskola

Vác

Közép-Magyarország

Táncsics Mihály Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola Vác

Vác

Közép-Magyarország

Petõfi Sándor Általános Iskola , Gimnázium és Szakközépiskola

Vecsés

Közép-Magyarország

Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola

Veresegyház

Közép-Magyarország

II. Géza Gimnázium

Bátaszék

Dél-Dunántúl

Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

Bonyhád

Dél-Dunántúl

Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Bonyhád

Dél-Dunántúl

Magyar László Gimnázium

Dunaföldvár

Dél-Dunántúl

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Gyönk

Dél-Dunántúl

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Paks

Dél-Dunántúl

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

Paks

Dél-Dunántúl

Vak Bottyán Gimnázium

Paks

Dél-Dunántúl

Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium

Simontornya

Dél-Dunántúl

Balassa János Szakképzõ Iskola és Kollégium

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Garay János Gimnázium

Szekszárd

Dél-Dunántúl

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskolája és Szakiskolája

Szekszárd

Dél-Dunántúl

Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium

Tamási

Dél-Dunántúl

Kun László Középiskola és Szakiskola Tolnai Tagintézmény

Tolna

Dél-Dunántúl

Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Tolna

Dél-Dunántúl